วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลฯ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่า อ.ส.ค. มีศักยภาพ และความเหมาะสม ในการที่จะเป็นองค์กรนำร่อง ด้านการจัดทำกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ โดย นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล บริษัท ทริสฯ ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กับการบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนให้องค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่าน VDO Conference โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด