ช่วงบ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนางาน ด้านวิชาการ บุคลากร และกิจกรรมเชิงวิชาการ ร่วมกัน เพื่อ นำไปสู่ นมแห่งชาติในปี 2564 ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช NIDA กรุงเทพฯ