ช่วงบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เนื่องในพิธีไหว้ครู พิธีมอบเข็มแก่นิสิตเรียนดี และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเกษตร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ถือโอกาสนี้ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา​ แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร​ ประจำปี 2562 จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม การศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจ ให้นิสิต เลือกเรียนสาขาสัตวบาล ซึ่งเมื่อจบการศึกษา จะได้เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศต่อไป โดยมีคณาจารย์ที่เกษียณอายุ / ปัจจุบัน และ คณบดี คณะเกษตร ( รศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร) ร่วมในพิธีด้วย