เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายณรงค์ วงศ์เณร) ร่วมงานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน Jet Ski Pro Tour Thailand 2017 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งนมไทย-เดนมาร์ค ให้การสนับสนุนการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ