เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นผู้แทน อ.ส.ค. เข้ารับมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ.ส.ค รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

อ.ส.ค รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

อ.ส.ค รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558

อ.ส.ค รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558

อ.ส.ค รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558

อ.ส.ค รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558