ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมถวายผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ภายใต้ “โครงการสายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” ร่วมกับ ผอ.สาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อถวายผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีไทย-เดนมาร์ค ให้แก่พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา ซึ่งมีพระภิกษุ 80 รูป และสามเณร 160 รูป ณ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร