ช่วงเช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชนรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี (กอ.รมน.สระบุรี) โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ 2 และได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ทั้งนี้มีหน่วยงาน กอ.รมน.สระบุรี พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 300 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ เขาตาแป้น อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี