เช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นางสาวภรภัทร จินายน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส พร้อมรับมอบเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสที่ อ.ส.ค. ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมให้กับโครงการ จากท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล