เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นางสาวภรภัทร จินายน พร้อมด้วยนางสาวณัฐณิชา พุทธาราม หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมงาน “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานองค์ความรู้ที่มีคุณค่าด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว