วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสมพร ศรีเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. และคณะผู้แทนสหกรณ์โคนมฯ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยและขอร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ณ บริเวณอาคาร 1962 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด