วันที่ 26 เมษายน 2561 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์( นายกฤษฎา บุญราช) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณรงค์ อ่อนสอาด) ปลัด กษ.(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ) พร้อมคณะทำงาน ในการตรวจเยี่ยม อ.ส.ค. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ