ช่วงเช้าวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ)ให้เกียรติร่วมประชุมกับผู้จัดจำหน่าย นม UHT ไทยเดนมาร์ค เขตภาคใต้ เพื่อกระตุ้นยอดขายในไตรมาสที่ 4 และ แนวทาง ทางการตลาดและการขาย เพื่อรักษา การเป็นผู้นำตลาดนม UHT ไทยเดนมาร์คเขตภาคใต้ ณ บริษัทยกถาวร จำกัด จ. สงขลา