เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ร่วมประชุมกับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมเจ็ตสกีฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา การแข่งขันเจ็ตสกีในประเทศ ให้สอดคล้อง กับนโยบายการบูรณาการภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ( Sport Tourism ) ของประเทศ สำหรับ อ.ส.ค. ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ได้เป็นผู้สนับสนุนหลัก การจัดการแข่งขันเจ็ตสกี อย่างต่อเนื่องมากว่า 7 ปี

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.