วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องงบช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานในกำกับดูแล ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ให้ อ.ส.ค.นำเสนอโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทย-เดนมาร์ค ให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ซึ่งถูกกว่าราคาในท้องตลาดร้อยละ ๒๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดย อ.ส.ค.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว