ช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนเป็นเจ้าภาพร่วม จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสะพานปลา การยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร