ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/สำนักฯ ร่วมรณรงค์ให้พนักงาน อ.ส.ค. บริโภคนมโดยจะมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ครสจืด ขนาด 200 ml. ให้พนักงาน อ.ส.ค. และ ลูกจ้าง นำกลับไปบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. รณรงค์ให้พนักงาน อ.ส.ค. ได้บริโภคนมเพิ่มขึ้น
  2. หลังจากการบริโภคนม กล่องนมที่พนักงานทุกท่านได้ดื่มสามารถนำกลับมารีไซเคิลโดยนำกล่องนมมาพับ ตามที่พนักงาน อ.ส.ค. ได้เคยฝึกพับในกิจกรรม “แกะ ดื่ม พับ เก็บ” และนำมาใส่ที่ตู้รับบริจาคกล่องนม
    โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่