วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน นางสาววรรณา พึ่งเพียร หัวหน้ากองแผนงานและโครงการ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) ตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม(Digital Economy:DE) ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กำหนดเป็นค่าเกณฑ์วัดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึง อ.ส.ค. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภาคการเกษตรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว เทียบเท่ากับรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ