วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมสานต่อโครงการความร่วมมือปีที่สอง ภายใต้ชื่อโครงการ “สี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย” โดยมีเป้าหมายต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนม ที่ต้องมีรายได้เพิ่ม ได้มาตรฐานการเลี้ยงการจัดการโคนม และน้ำนมที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยเป็นความร่วมมือจาก ซีพีเอฟ ผู้นำด้านอาหารสัตว์บก และ อ.ส.ค. ผู้นำด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นผู้รับซื้อ รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม มุ่งเป้าส่งเสริม ส่งต่อความรู้ให้กับทั้งสหกรณ์โคนม /ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและเกษตรกรโคนม เพื่อให้เกิดประโยชน์ และผลกำไรสูงสุดในการพัฒนาฟาร์มต้นน้ำโคนมไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยผู้ที่เข้าร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด