วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก หน่วยงาน Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ในการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยได้นำคณะเอกอัครราชฑูตฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของอ.ส.ค. เริ่มจาก กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมของโรงงานนมมวกเหล็ก ณ สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด