วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการตั้งศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center)และส่งมอบป้ายโครงการศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ให้กับ 3 สหกรณ์ คือ 1.ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด 2.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 3.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด วัตถุประสงค์โครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) บริการให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรรายย่อยให้สูงขึ้น โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ โดย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เข้าให้การต้อนรับและร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณโครงการเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์