ช่วงบ่ายวันที่15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ณ ลานหินกาบ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมภารกิจทั้งสององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้งการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และการจัด กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คร่วมกับสวนสัตว์