วันที่ 12 สิงหาคม 2560 : ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ คุณสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนัก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สนับสนุนในการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรณรงค์การบริโภคนม และเพื่อประชาสัมพันธ์ในคุณค่าของการดื่มนมที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง ณ โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก