วันที่ 18 พฤศิกายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการ แทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และพนักงานในสังกัด ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับสหกรณ์โคนมฯขามทะเลสอ จำกัด,สหกรณ์โคนมฯมิตรภาพ จำกัด, และสหกรณ์โคนมฯ ซับกระดาน จำกัด ส่งความสุขปีใหม่ 2564 ในโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ณ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมมวกเหล็ก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี