วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม พร้อมด้วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 และ 16 นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ได้เข้าหารือและชี้แจงการขอใช้พื้นที่จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งในการณ์นี้ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ,รักษาการธนารักษ์จังหวัดลำปาง,พัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง,ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง,หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน และคณะกรรมการสหกรณ์โคนมนครลำปาง เข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้ทราบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน