เย็นวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 @ BITEC บางนา กรุงเทพฯ —องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ได้ออกบูธกิจกรรมในงานคอนเสริ์ต วง INFINITE วงดังจากเกาหลี ทีมีเหล่าอินสปิริทชาวไทยที่เป็น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่นมไทย-เดนมาร์ค ต้องการสื่อสาร และสร้างการรับรู้ เพื่อตอกย้ำความเป็นนมโคสดนมแท้ 100% ไม่ผสมนมผง