เช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค., ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมการสัมมนา ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ผู้บริหารระดับสูง 56 รัฐวิสาหกิจ เรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ” ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร