ช่วงเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธ ิ์วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสการประกาศ ” วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษเพื่อประกาศ “วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล