เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) เข้าร่วมประชุมกับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมเจ็ตสกีฯ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการแข่งขันเจ็ตสกี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามนโยบายการบูรณาการภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ( Sport Tourism ) ของประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ