วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ประชุมประจำปี 2560 ” ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ” การดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี