เช้าวันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นายนพดล ตันวิเชียร นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ และนายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิตย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ