ช่วงเช้าวันที่ 27 กันยายน 2564 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายมานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.เข้าร่วมประชุม Vision Meeting กับคณะอนุกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (subPAC) สาขาเกษตรและสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมี นางพัลลภา เรืองรอง เป็นประธานการประชุม โดยรองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ประจำปี 2565 แก่คณะอนุกรรมการฯ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Application Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (อาคาร SME Bank) เขตพญาไท กรุงเทพฯ กับห้องประชุมชั้น​ 4​ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ