ช่วงเช้า วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวนสัตว์เชียงใหม่) ในโอกาสพิธีเปิดสวนพักผ่อนสไตล์ฝรั่งเศส โดยมีประธานในพิธีเปิดคือท่าน รองศาสตรจารย์ น.สสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดพักผ่อนและถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว