วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะ จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชน ,กระบวนการผลิตอาหารสัตว์, ระบบบำบัดน้ำเสีย , แนวทางการจัดการน้ำเสียในโรงงาน , แนวทางการดำเนินงาน CSR In Processes และกิจกรรมเพื่อสังคมด้านโคนม ของบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ อนุกรรมการ CG/CSR เข้าร่วมดูงานในครั้งนี้ โดยมีนายจักริน แต้ไพสิฐ์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและนำชม ณ สวนอุตสาหกรรมเครือเบทาโกร แห่งที่ 2 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี