ช่วงเช้าของวันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เปิดให้บริการกิจกรรมนั่งรถราง ชมฟาร์มฯ หลังจากปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายผ่อนคลายเกี่ยวกับมาตรการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ลดลงและรัฐบาลได้มีการประกาศให้สถานประกอบการสามารถเปิดกิจการได้แต่ต้องอยู่ในมาตรการควบคุมและป้องกันโรคฯ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) นั้น เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟาร์มฯฟรี ทั้ง 6 รอบ และได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันธรรมดา ค่าเข้าชมฟาร์มฯ ลด 50% สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมฟาร์มฯ ลด 20% ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี