วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยาย เรื่อง องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส แก่คณะผู้ศึกษาดูงานฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข