ช่วงเช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL” โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. เกษตรกร และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 3 มกราคม 2565 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในครั้งนี้ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด