วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งนำสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สุจริตตามรอยพ่อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและสาธารณชน