วันที่ 8 กันยายน 2564 นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐนมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะที่ปรึกษาฯ ให้เกียรติลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการองค์การเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เริ่มจากฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงและเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โรงงานนมมวกเหล็ก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมทั้งรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินกิจการของ อ.ส.ค. โดยมี นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับและนำชมกิจการในครั้งนี้ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี