วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค.ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของอาชีพพระราชทาน ผ่านระบบ VDO Presentation พร้อมทั้งเที่ยวชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ณ องค์การส่งเสริมกืจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี