เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน นายเทอดไชย ระลึกมูล และคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ ดร.พิทย อุทัยสาง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตนมไทย-เดนมาร์ค และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี