เมื่อวันที่24 พ.ย.2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบก.)ระดับกลาง รุ่นที่82 จำนวน 130คน เข้าศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมไทย-เดนมาร์ค โดยมีนายวุฒิชัย จั่นเพชร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ร่วมให้เกียรติบรรยายเรื่อง การส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ณ.อาคารเอนกประสงค์ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี