วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี ดร.ชัยพร พาณิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรภาค 1(กต.ตร.ภ.1 สัญจรเชิงปฏิบัติการ) เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ด้านกระบวนการผลิตนมไทย-เดนมาร์ค และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี