วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับ ผู้อำนวยการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตร ( นาย เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล) และ รองผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (รพท. ศอพท.) พันเอก พรจรงค์ มานุ่ม และ พันเอกหญิง อิษฎา ศิริมนตรี เพิ่อประชุม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ความร่วมมือในงาน วิจัยและพัฒนา ระหว่าง อ.ส.ค. กับองค์การสุรา จากนั้น เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ณ สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก และ ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี