วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานกรรมการตรวจสอบ ร่วมในการประชุมปิดการตรวจสอบภาคสนามประจำปี 2561 ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.ส.ค. โดยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการรับน้ำนมดิบ ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด ,กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และการผลิตน้ำเชื้อและพ่อพันธุ์โคนม ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี