วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสมพร ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และคณะเข้าศึกษาดูงานทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และเข้าชมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ณ ห้อง Welcome Hall สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง