วันที่ 19 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ Prof.Richard Archer จาก Food Science and Technology , Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นที่ปรึกษาของเมืองนวัตกรรมอาหาร ( Food Innopolis) และคณะทำงาน ภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่าง อ.ส.ค. สวทน. KCG และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมและดูงานฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คและโรงงานนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก เพื่อให้คำแนะนำ ในการพัฒนาแผนการดำเนินงานด้าน Dairy Innovation Cluster ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี