ช่วงบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับ Mr.Roberto Enerio รองประธานสหพันธ์นมแห่งฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ รวม 13 คน มาเยี่ยมเยือน อ.ส.ค. พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในบทบาทของ อ.ส.ค. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมโคนมไทยในประเทศ และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ