วันที่ 12 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาและแนะนำการประยุกต์ใช้แผนการตลาด “Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ นายกสมาคมการค้าปลีกแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย โดยมีประเด็นการบรรยาย ดังนี้
1.แนวโน้มการค้าปลีก
2.เทคนิคการต่อรอง การขาย Modern Trade
3.การ Balance การขายระหว่าง TT & MT
4.การขายที่เน้น Trade Promotion กับ Consumer Promotion มีความแตกต่างกันอย่างไร, มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร
5.แนวโน้มของการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และการปรับตัว
ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี