นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อ.ส.ค. ประจำปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสัคมและสิ่งเเวดล้อม (CSR) ประจำปี 2558
กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 (16/01/2557)
กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 (16/01/2557)