ประธานกรรมการ

อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการ

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
รองอธิบดีกรมสรรพามิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน