ประธานกรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ
อธิบดีกรมการค้าภายใน

อนุกรรมการ

นางสาวชวนชม กิจพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายมาโนช มณีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ปรับปรุงล่าสุด 1 ธันวาคม 2562