ประธานกรรมการ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

คณะกรรมการ

นายยุทธนา สาโยชนกร
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร

เลขานุการ

นางสาวศิริพร อังอดุลย์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ปรับปรุงล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2565