ประธานกรรมการ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
อธิบดีกรมการค้าภายใน

คณะกรรมการ

-ว่าง-
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร

เลขานุการ

นางสินีนาถ ไคลมี
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ปรับปรุงล่าสุด 1 ตุลาคม 2563